آگهی مناقصه امور شهر در قالب مدیریت پیمان شهر لامرد

 

آگهی مناقصه امور شهر در قالب مدیریت پیمان شهر لامرد

شهرداري لامرد در نظر دارد براساس بند 2 صورتجلسه شماره 44 مورخ 1402/02/04 شوراي اسلامي شهر لامرد، امور شهر در قالب مديريت پيمان را بصورت حجمي به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا پيمانكاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصه به سايت سامانه ستاد ايران(تداركات الكترونيكي دولت ) به نشانی www.setadiran.ir  مراجعه نمايند. مدت زمان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد. هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد. مبلغ برآورد شهرداري در اسناد مناقصه تعيين شده است. پيمانكار در زمان تحويل پيشنهاد خود بايد به ميزان 5 درصد مبلغ برآوردي (در اسناد مناقصه) ضمانت نامه بانكي يا چك تضمين شده تحت  عنوان ضمانت شركت در مناقصه تحويل شهرداري نمايند. درصورت امتناع برندگان( به ترتيب نفر اول و دوم و سوم ) نسبت به انعقاد قرارداد، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداري لامرد ضبط خواهد شد. ساير جزئيات مربوطه به تفصيل در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.%
آگهي نوبت اول :  1402/03/09                             آگهي نوبت دوم :   1402/03/16
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات : پايان وقت اداري 1402/03/23
بازگشايي اسناد : چهارشنبه  1402/03/24    ساعت 11 صبح

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید