آگهی مزایده فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد

 

آگهی مزایده فروش زمین خدماتی شهرداری لامِرد 
شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند ۴ صورتجلسه شماره ۳۶ تاريخ ۱۲ /۱۱ /۱۴۰۱  شورای اسلامی شهر لامرد، یک قطعه زمین تجاری به متراژ ۱۳۸۲ مترمربع واقع در بلوار ۲۲ بهمن شهر لامِرد را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا متقاضيان واجد شرايط می توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سايت شهرداری لامرد با آدرس Lamerd.ir مراجعه نمايند . 
مدت شركت در مزايده از زمان درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد . پيشنهاد دهنده با اطلاع كامل از قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتی در مزايده املاك شهرداری لامرد شركت نمايد . زمين با شرايط و وضعيت موجود به فروش می رسد و بازديد از محل وقوع ملك الزامی می باشد . به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . هزينه درج آگهی بر عهده برنده مزايده خواهد بود .
 ديگر شرايط و اسناد مزايده در سايت شهرداری لامرد مي باشد. %


آگهی نوبت اول مزايده: ۲۱ /۰۴ /۱۴۰۲ 
نوبت دوم مزايده: ۳۱ /۰۴ /۱۴۰۲ 
آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده : پايان وقت اداري سه شنبه ۰۵/۱۰ /۱۴۰۲ 
بازگشايي اسناد مزايده :   چهارشنبه  ۱۱ /۰۵ /۱۴۰۲  ساعت ۱
۰

 

مدارک و اسناد آگهی مزایده ی فروش زمین تجاری بلوار 22 بهمن.pdf

 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لامِرد

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید