آگهی تجدید مزایده ی فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد

 

 

آگهی تجدید مزایده ی فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد


شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس بند 4 صورتجلسه شماره 36 تاريخ 1401/11/12شوراي اسلامي شهر لامرد، فروش یک قطعه زمین تجاری به متراژ 1382 مترمربع واقع در بلوار 22 بهمن شهر لامرد را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا متقاضيان واجد  شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سايت شهرداري لامرد  با آدرس Lamerd.ir مراجعه نمايند . مدت شركت در مزايده از زمان درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد . پيشنهاد دهنده با اطلاع كامل از قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي در مزايده املاك شهرداري لامرد شركت نمايد . زمين با شرايط و وضعيت موجود به فروش مي رسد و بازديد از محل وقوع ملك الزامي مي باشد . به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . هزينه درج آگهي بر عهده برنده مزايده خواهد بود . ديگر شرايط و اسناد مزايده در سايت شهرداري لامرد مي باشد. %


آگهي نوبت اول مزايده: 1402/06/04      نوبت دوم مزايده: 1402/06/14
آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده : پايان وقت اداري یکشنبه  1402/06/26
بازگشايي اسناد مزايده : دوشنبه
  1402/06/27

 

مدارک و اسناد آگهی تجدید مزایده ی فروش زمین تجاری بلوار 22 بهمن.pdf

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید