آگهی مزایده‌ی عمومی شماره ی 1002005022000001 فروش خودروی مگان شهرداری لامرد

 

آگهی مزایده‌ی عمومی شماره ی 1002005022000001 فروش خودروی مگان شهرداری لامرد

 

شهرداري لامرد در نظر دارد کالاهای خود به شرح مذکور و با جزئیات مـندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تداركات الكترونيكی به نشانی(www.setadiran.ir  ) با شماره‌ی مزایده‌ی  1002005011000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. مدت زمان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد. هزينه درج آگهي بعهده برنده مزایده مي باشد. مبلغ برآورد شهرداري در اسناد مزایده تعيين شده است. شرکت کنندگان در زمان تحويل پيشنهاد خود بايد به ميزان 5 درصد مبلغ برآوردي (در اسناد مزایده) ضمانت نامه بانكي يا چك تضمين شده تحت عنوان ضمانت شركت در مزایده تحويل شهرداري نمايند. درصورت امتناع برندگان( به ترتيب نفر اول و دوم و سوم ) نسبت به انعقاد قرارداد، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداري لامرد ضبط خواهد شد. ساير جزئيات مربوطه به تفصيل در اسناد مزایده ذكر گرديده است .%

  زمان انتشار در سایت  :  1402/07/06     ساعت 11                             مهلت دریافت اسناد مزایده :  1402/07/06     ساعت 11
زمان بازدید :  1402/07/08                                                                 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 1402/07/27     ساعت 14
زمان بازگشايي  : 1402/07/29     ساعت 10 صبح                                  زمان اعلام به برنده : 1402/07/30    ساعت 10 صبح

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید