آگهی تجدید مزایده‌ی عمومی شماره ی 1002005022000001 فروش خودروی مگان

 

آگهی تجدید مزایده‌ی عمومی شماره ی 1002005022000001 فروش خودروی مگان

شهرداري لامرد در نظر دارد کالاهای خود به شرح مذکور و با جزئیات مـندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تداركات الكترونيكی به نشانی(www.setadiran.ir  ) با شماره‌ی مزایده‌ی  1002005011000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. مدت زمان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد. هزينه درج آگهي بعهده برنده مزایده مي باشد. مبلغ برآورد شهرداري در اسناد مزایده تعيين شده است. شرکت کنندگان در زمان تحويل پيشنهاد خود بايد به ميزان 5 درصد مبلغ برآوردي (در اسناد مزایده) ضمانت نامه بانكي يا چك تضمين شده تحت عنوان ضمانت شركت در مزایده تحويل شهرداري نمايند. درصورت امتناع برندگان( به ترتيب نفر اول و دوم و سوم ) نسبت به انعقاد قرارداد، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداري لامرد ضبط خواهد شد. ساير جزئيات مربوطه به تفصيل در اسناد مزایده ذكر گرديده است .%

آگهي نوبت اول مزايده: ۱۱ /۰۸ /۱۴۰ نوبت دوم مزايده: ۰۸/۱۸ /۱۴۰۲ 
مهلت دریافت اسناد مزایده : ۰۸/۱۷ /۱۴۰۲   ساعت ۱۷ 
آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده : پايان وقت اداري شنبه  ۲۷ /۰۸ /۱۴۰۲   ساعت ۱۷
بازگشايي اسناد مزايده : یکشنبه  ۰۸/۲۸ /۱۴۰۲  ساعت ۱۰

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید