آگهی تجدید مزايده فروش زمين ‌های مسکونی و تجاری شهرداری لامرد

 

آگهی تجدید مزايده فروش زمين ‌های مسکونی و تجاری شهرداری لامرد

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس بند 1 صورتجلسه شماره ۵۳ تاريخ ۰۳ /۰۶ /۱۴۰۲ و نامه‌ی شماره‌ی ۱۶۲۶۲/۲۴/س تاریخ 1402/06/20شوراي اسلامي شهر لامرد، تعدادی زمین های مسکونی و تجاری شهرداری لامرد را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا متقاضيان واجد  شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سامانه‌ی تداركات الكترونيكی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمايند . مدت شركت در مزايده از زمـان درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد . پيشنهاد دهنده با اطلاع كامل از قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي در مزايده املاك شهرداري لامرد شركت نمايد . زمين با شرايط و وضعيت موجود به فروش مي رسد و بازديد از محل وقوع ملك الزامي مي باشد . شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد. هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد. مبلغ برآورد شهرداري در اسناد مناقصه تعيين شده است. شرکت کنندگان در زمان تحويل پيشنهاد خود بايد به ميزان 5 درصد مبلغ برآوردي (در اسناد مناقصه) ضمانت نامه بانكي يا چك تضمين شده تحت عنوان ضمانت شركت در مناقصه تحويل شهرداري نمايند. درصورت امتناع برندگان( به ترتيب نفر اول و دوم و سوم ) نسبت به انعقاد قرارداد، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداري لامرد ضبط خواهد شد. ساير جزئيات مربوطه به تفصيل در اسناد مناقصه ذكر گرديده است. %

آگهي نوبت اول مزايده: ۱۱ /۰۸ /۱۴۰۲       نوبت دوم مزايده: ۰۸/۱۸ /۱۴۰۲ 
مهلت دریافت اسناد مزایده : ۰۸/۱۷ /۱۴۰۲   ساعت ۱۷ 
آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده : پايان وقت اداري شنبه  ۲۷ /۰۸ /۱۴۰۲   ساعت ۱۷
بازگشايي اسناد مزايده : یکشنبه  ۰۸/۲۸ /۱۴۰۲  ساعت ۱۰

 

لیست زمین های مزایده 1402.08.pdf

کروکی زمین های مزایده 1402.08.pdf

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید