آگهی مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000004 فروش زمین خدماتی شهرداری لامِرد

آگهي مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000004 فروش زمین خدماتی شهرداری لامِرد

 

شهرداري لامرد در نظر دارد تعدادی از زمین های خدماتی خود به شرح مذکور و با جزئیات مـندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تداركات الكترونيكی به نشانی(www.setadiran.ir  ) با شماره‌ی مزایده‌ی  2002005022000004 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. مدت زمان شركت در مزایده از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت ۱۰ روز مي باشد. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد. هزينه درج آگهي بعهده برنده مزایده مي باشد. مبلغ برآورد شهرداري در اسناد مزایده تعيين شده است. شرکت کنندگان در زمان تحويل پيشنهاد خود بايد به ميزان 5 درصد مبلغ برآوردي (در اسناد مزایده) ضمانت نامه بانکی یا رسید واریزی به حساب سپرده ی شهرداری تحت عنوان ضمانت شركت در مزایده تحويل شهرداري نمايند. درصورت امتناع برندگان( به ترتيب نفر اول و دوم و سوم ) نسبت به انعقاد قرارداد، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداري لامرد ضبط خواهد شد. ساير جزئيات مربوطه به تفصيل در اسناد مزایده ذكر گرديده است .%

آگهي نوبت اول مزايده: ۱۵ /۰۹ /۱۴۰۲                                 نوبت دوم مزايده:  ۰۹/۲۲ /۱۴۰۲ 
مهلت دریافت اسناد مزایده : ۰۹/۲۲ /۱۴۰۲   ساعت ۱۷ 
آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده : پايان وقت اداري سه شنبه  ۰۵ /۱۰ /۱۴۰۲   ساعت ۱۷
بازگشايي اسناد مزايده : چهارشنبه  ۱۰/۰۶ /۱۴۰۲  ساعت ۱۰

                 علی محمودی
          سرپرست شهرداری لامِرد

 

لیست زمین های مزایده آذرماه 1402.pdf

کروکی زمین های مزایده آذرماه 1402.pdf

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید