آگهی مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000005 فروش

 

آگهی مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000005 فروش

شهرداری لامرد در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مـندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تداركات الكترونيكی به نشانی(www.setadiran.ir  ) با شماره‌ی مزایده‌ی  2002005022000005 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. مدت زمان شركت در مزایده از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت ۱۰ روز مي باشد. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد. هزينه درج آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد. مبلغ برآورد شهرداري در اسناد مزایده تعيين شده است. شرکت کنندگان در زمان تحويل پيشنهاد خود بايد به ميزان ۵ درصد مبلغ برآوردي (در اسناد مزایده) ضمانت نامه بانکی یا رسید واریزی به حساب سپرده ی شهرداری تحت عنوان ضمانت شركت در مزایده تحويل شهرداري نمايند. درصورت امتناع برندگان( به ترتيب نفر اول و دوم و سوم ) نسبت به انعقاد قرارداد، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداري لامرد ضبط خواهد شد. ساير جزئيات مربوطه به تفصيل در اسناد مزایده ذكر گرديده است .%

آگهي نوبت اول مزايده: ۲۸ /۰۹ /۱۴۰۲                           نوبت دوم مزايده:  ۱۰/۰۴ /۱۴۰۲ 
مهلت دریافت اسناد مزایده :   ۱۰/۰۷ /۱۴۰۲    ساعت ۱۴ 
آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده : پايان وقت اداري دوشنبه ۱۸ /۱۰ /۱۴۰۲   ساعت ۱۴
بازگشايي اسناد مزايده : سه شنبه  ۱۰/۱۹ /۱۴۰۲  ساعت ۱۱

علی محمودی
سرپرست شهرداری لامِرد

 

لیست مزایده یک مرحله سوم سال 1402.pdf

کروکی مزایده یک مرحله سوم سال 1402.pdf

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید