آگهی تجدید مزایده‌ی عمومی شماره ۲۰۰۲۰۰۵۰۲۲۰۰۰۰۰۷ فروش زمین

 

 

آگهی تجدید مزایده‌ی عمومی شماره ۲۰۰۲۰۰۵۰۲۲۰۰۰۰۰۷  فروش زمین

 

شهرداری لامرد در نظر دارد تعدادی زمین  به شرح مذکور و با جزئیات مـندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تداركات الكترونيكی به نشانی(www.setadiran.ir  ) با شماره‌ی مزایده‌ی  ۲۰۰۲۰۰۵۰۲۲۰۰۰۰۰۷ به صورت الکترونیکی به فروش برساند. مدت زمان شركت در مزایده از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت ۱۰ روز مي باشد. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد. هزينه درج آگهي بعهده برنده مزایده مي باشد. مبلغ برآورد شهرداري در اسناد مزایده تعيين شده است. شرکت کنندگان در زمان تحويل پيشنهاد خود بايد به ميزان ۵ درصد مبلغ برآوردي (در اسناد مزایده) ضمانت نامه بانکی یا رسید واریزی به حساب سـپرده ی شهرداری تحت عنوان ضـمانت شركت در مزایده تحويل شهرداري نمايند. درصـورت امـتناع برندگان( به ترتيب نفر اول و دوم و سوم ) نسبت به انعقاد قرارداد، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداري لامرد ضبط خواهد شد. ساير جزئيات مربوطه به تفصيل در اسناد مزایده ذكر گرديده است . %

آگهي نوبت اول مزايده: ۰۱ /۱۱ /۱۴۰۲            آگهی نوبت دوم مزايده:  ۱۱/۰۷ /۱۴۰۲ 
مهلت دریافت اسناد مزایده :  ۰۸ /۱۱ /۱۴۰۲   ساعت ۱۷ 
آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده : پايان وقت اداري چهارشنبه  ۱۸ /۱۱ /۱۴۰۲ساعت ۱۷
بازگشايي اسناد مزايده :  شنبه  ۱۱/۲۱ /۱۴۰۲  ساعت ۱۰

                          علی محمودی
                        سرپرست شهرداری لامِرد

 

لیست زمین های تجدید مزایده بهمن ماه 1402.pdf

کروکی زمین های مزایده بهمن ماه 1402.pdf

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید