آگهی مرحله اول مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000008 فروش زمین شهرداری لامرد

 

آگهی مرحله اول مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000008 فروش زمین شهرداری لامرد

        شهرداری لامرد در نظر دارد تعدادی زمین به شرح مذکور و با جزئیات مـندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تداركات الكترونيكی به نشانی (www.setadiran.ir  ) با شماره‌ی مزایده‌ی  2002005022000008 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. مدت زمان شركت در مزایده از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت ۱۰ روز مي باشد. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد. هزينه درج آگهي بعهده برنده مزایده مي باشد. مبلغ برآورد شهرداري در اسناد مزایده تعيين شده است. شرکت کنندگان در زمان تحويل پيشنهاد خود بايد به ميزان 5 درصد مبلغ برآوردي (در اسناد مزایده) ضمانت نامه بانکی یا رسید واریزی به حساب سـپرده ی شهرداری تحت عنوان ضـمانت شركت در مزایده تحويل شهرداري نمايند. درصـورت امـتناع برندگان( به ترتيب نفر اول و دوم و سوم ) نسبت به انعقاد قرارداد، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداري لامرد ضبط خواهد شد. ساير جزئيات مربوطه به تفصيل در اسناد مزایده ذكر گرديده است . %

 

آگهي نوبت اول مزايده: 01 /12 /۱۴۰۲                    آگهی نوبت دوم مزايده:  1402/12/07

مهلت دریافت اسناد مزایده :  12 /12 /۱۴۰۲   ساعت ۱۷

آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده : پايان وقت اداري سه شنبه  22 /12 /۱۴۰۲   ساعت 17

بازگشايي اسناد مزايده : چهارشنبه  1402/12/23   ساعت ۱۰

 

علی محمودی

سرپرست شهرداری لامِرد

 

لیست زمین های مزایده اسفندماه 1402.pdf

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید