آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ترمیم حفاری کانال های گاز،آب و مخابرات سطح شهر لامِرد 

 

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ترمیم حفاری کانال های گاز،آب و مخابرات سطح شهر لامِرد 
فراخوان شماره‌ی 2003005022000006

 

     شهرداری لامرد در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ترمیم حفاری کانال های گاز،آب و مخابرات به شماره‌ی سیستمی 2003005022000006 را از طریق سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نماید.کلیه‌ی مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحـویل اسناد فراخوان تا بازگشـایی پاکت ها از طـریق درگاه سامـانه‌ی تدارکات الکـترونیـکی دولت ( ستاد ) به نشانی   www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان درصورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ( به صورت برخط ) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مدت زمان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد. هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد. مبلغ برآورد شهرداري در اسناد مناقصه تعيين شده است. شرکت کنندگان در زمان تحويل پيشنهاد خود بايد به ميزان 5 درصد مبلغ برآوردي (در اسناد مناقصه) ضمانت نامه بانكي يا چك تضمين شده تحت عنوان ضمانت شركت در مناقصه تحويل شهرداري نمايند. درصورت امتناع برندگان( به ترتيب نفر اول و دوم و سوم ) نسبت به انعقاد قرارداد، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداري لامرد ضبط خواهد شد. ساير جزئيات مربوطه به تفصيل در اسناد مناقصه ذكر گرديده است .%

زمان انتشار فراخوان در سایت  :  1403/03/23                                                مهلت دریافت اسناد فراخوان :  1403/03/31  ساعت 14   
 مهلت ارسال پیشنهادات :  1403/04/12   ساعت 8                             
زمان بازگشايي پاکت ها  : 1403/04/12   ساعت 10                               

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : فارس ـ لامرد ـ بلوار معلم ـ شهرداری لامرد

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید