آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اجرای دیوار ساحلی

 

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اجرای دیوار ساحلی

      شهرداری لامرد در نظر دارد فراخوان آگهي مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اجرای دیوار ساحلی به شماره‌ی سیستمی 2003005022000010 را از طریق سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نماید.کلیه‌ی مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحـویل اسناد فراخوان تا بازگشـایی پاکت ها از طـریق درگاه سامـانه‌ی تدارکات الکـترونیـکی دولت ( ستاد ) به نشانی  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان درصورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ( به صورت برخط ) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مدت زمان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد. هزينه درج آگهی  بعهده برنده مناقصه می باشد. مبلغ برآورد شهرداری در اسناد مناقصه تعيين شده است. شرکت کنندگان در زمان تحويل پيشنهاد خود بايد به ميزان 5 درصد مبلغ برآوردی(در اسناد مناقصه) ضمانت نامه بانكي يا چك تضمين شده تحت عنوان ضمانت شركت در مناقصه تحويل شهرداری نمايند. درصورت امتناع برندگان( به ترتيب نفر اول و دوم و سوم ) نسبت به انعقاد قرارداد، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداری  لامرد ضبط خواهد شد. ساير جزئيات مربوطه به تفصيل در اسناد مناقصه ذكر گرديده است .

       زمان انتشار فراخوان در سایت  :  1403/04/06                                        مهلت دریافت اسناد فراخوان :  1403/04/17   ساعت 10 صبح
      مهلت ارسال پیشنهادات :  1403/04/28  ساعت 10                        زمان بازگشايي پاکت ها  : 1403/04/28  ساعت 12                                

 


                                                                                                                                                    علی محمودی
                                                                                                                                              شهردار لامرد

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید