مناقصه واگذاری خدمات شهر و فضای سبز شهرداری لامرد

 

شهرداری لامرد در نظر دارد براساس بند 1 صورتجلسه شماره 17 مورخ 1401/01/25 شورای اسلامی شهر لامرد، خدمات شهر وحفظ و نگهداری فضای سبز و پارکها را بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به سایت شهرداری مراجعه نمایند. مدت زمان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز می باشد. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. مبلغ برآورد شهرداری در اسناد مناقصه تعیین شده است. پیمانکار در زمان تحویل پیشنهاد خود باید به میزان 5 درصد مبلغ برآوردی (در اسناد مناقصه) ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده تحت  عنوان ضمانت شرکت در مناقصه تحویل شهرداری نمایند. درصورت امتناع برندگان( به ترتیب نفر اول و دوم و سوم )نسبت به انعقاد قرارداد، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداری لامرد ضبط خواهد شد. سایر جزئیات مربوطه به تفصیل در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.%

آگهی نوبت اول :  1401/03/16                                                                      آگهی نوبت دوم :   1401/03/24  

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : پایان وقت اداری 1401/04/04            بازگشایی اسناد : دوشنبه  1401/04/06 ساعت 10

 

فایل پیوستی :شرایط عمومی و پیشنهاد قیمت مزایده خدمات شهر 1401.pdf

مشخصات فنی پیمان فضای سبز1401.pdf

مشخصات فنی پیمان خدمات شهر سال 1401.pdf

شرایط فنی پیمان نگهداری پارکهای شهر1401.pdf

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید