عوارض بهاء خدمات و سایر درآمدها و دستورالعمل های شهرداری لامرد جهت اجرا از سال1403

 عوارض بهاء خدمات و سایر در آمدها و دستور العمل های شهرداری لامرد جهت اجرا از سال 1403

      به اطلاع شهروندان محترم شهر لامرد می رساند در راستای اجرای ماده 57 قانون شهرداری ها و به استناد تبصره 3 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های مصوب سال 1401 و ماده 23 و 29 دستور العمل اجرایی شماره  202865 مورخ28/09/1402وزیر محترم کشور ـ بندهای 9 و 16 و 26 ماده ماده 80 و ماده 85 قانون تشکیلات ـ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی ـ بند 26 ماده 55 ماده 74 قانون شهرداری ها و همچنین مستند به ماده 30 آئین نامه مال شهرداری ها ـ تعرفه عوارض بهاء خدمات و سایر درآمد ها و دستور العمل های شهرداری لامرد که در جلسه شماره 61  مورخ 12/11/1402 شورای اسلامی شهر لامرد تصویب و به تائید کمیته انطباق به شماره رهگیری   40040205362801  مورخ  15/11/1402 موضوع ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران  و با توجه به ماده 23 و 29 دستورالعمل اجرایی وزیر محترم کشور به شماره  202865  مورخ  28/09/1402  رسیده است و همچنین طی نامه شماره   16450/24/س مورخ 24/11/1402 شورای اسلامی شهر جهت اجرا از سال 1403 به شهرداری لامرد ابلاغ شده است ـ برای اطلاع عموم شهروندان و ذینفعان آگهی و اعلام عمومی می گردد و شهروندان محترم می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر به سایت شهرداری لامرد  به آدرس www.lamerd.ir  مراجعه نمایند.

                                                               علی محمودی

                                                                         شهردار لامرد

 

دفترچه بهاء خدمات شهرداری لامرد جهت اجرا در سال 1403 - 1402.11.30.pdf

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری لامرد جهت اجرا در سال 1403 - 30-11-1402.pdf

 

 

 

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید