آگهي تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری و نگهداری پارک ها و فضای سبز شهرداری لامرد

 

آگهی تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری و نگهداری پارک ها و فضای سبز شهرداری لامرد

شهرداری لامرد در نظر دارد براساس بند 2 صورتجلسه ی شماره ی 44 مورخ 04/ 02/ 1402 شورای اسلامی شهر لامرد، خدمات شهر و نگهداری پارک ها و فضای سبز را بصورت حجمی را به بخش خصوصی واگذار نمايد. لذا پيمانكاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصه به سايت سامانه ستاد ايران(تداركات الكترونيكی دولت ) به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمايند. مدت زمان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد. شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار می باشد. هزينه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. مبلغ برآورد شهرداری در اسناد مناقصه تعيين شده است. پيمانكار در زمان تحويل پيشنهاد خود بايد به ميزان 5 درصد مبلغ برآوردي (در اسناد مناقصه) ضمانت نامه بانكی يا چك تضمين شده تحت عنوان ضمانت شركت در مناقصه تحويل شهرداری نمايند. درصورت امتناع برندگان( به ترتيب نفر اول و دوم و سوم ) نسبت به انعقاد قرارداد، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداري لامرد ضبط خواهد شد. ساير جزئيات مربوطه به تفصيل در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.%

آگهی نوبت اول : 31/ 03/ 1402                       آگهی نوبت دوم : 07/ 04/ 1402
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات : پايان وقت اداری روز سه شنبه تاریخ 13/ 04/ 1402 ساعت 17
بازگشايی اسناد : روز چهارشنبه تاریخ 14/ 04/ 1402 ساعت 10 صبح

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید