آگهی مزايده فروش زمين ‌های مسکونی و تجاری شهرداری لامرد

 

 آگهی مزايده فروش زمين ‌های مسکونی و تجاری شهرداری لامرد

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس بند 1 صورتجلسه شماره 53 تاريخ 1402/06/03 و نامه‌ی شماره‌ی 24/16262/س تاریخ 1402/06/20 شوراي اسلامي شهر لامرد، تعدادی زمین های مسکونی و تجاری شهرداری لامرد را از طريق مزايده به فروش برساند. مدت شركت در مزايده از زمـان درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد . پيشنهاد دهنده با اطلاع كامل از قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي در مزايده املاك شهرداري لامرد شركت نمايد . زمين با شرايط و وضعيت موجود به فروش مي رسد و بازديد از محل وقوع ملك الزامي مي باشد . به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . هزينه درج آگهي بر عهده برنده مزايده خواهد بود . ديگر شرايط و اسناد مزايده در سامانه‌ی تدارکات الکترونیکی دولت موجود مي باشد. %

 متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت برگه‌ی پیشنهاد قیمت مزايده به سامانه‌ی تداركات الكترونيكی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمايند . 

 نوبت اول مزايده: 1402/07/15    نوبت دوم مزايده: 1402/07/22

مهلت دریافت اسناد مزایده : 1402/07/27ساعت 17
آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده : پايان وقت اداري یکشنبه  1402/08/07ساعت 17
بازگشايي اسناد مزايده : دوشنبه  1402/08/08ساعت 10

 

اسناد مزایده فروش زمین های مسکونی و تجاری: 

 لیست زمین های مزایده.pdf
 کروکی زمین های مزایده.pdf

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید