آگهی مناقصه‌ی عمومی فراخوان خرید و حمل مصالح

 

آگهی مناقصه‌ی عمومی فراخوان خرید و حمل مصالح

 

شهرداري لامرد در نظر دارد فراخوان خرید و حمل مصالح به شماره‌ی سیستمی ۲۰۰۲۰۰۵۰۲۲۰۰۰۰۱۹ را از طریق سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نماید.کلیه‌ی مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه ی تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی(www.setadiran.ir  ) انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فرخوان درصورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ( به صورت برخط ) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مدت زمان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت ۱۰ روز مي باشد. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد. هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد. مبلغ برآورد شهرداري در اسناد مناقصه تعيين شده است. شرکت کنندگان در زمان تحويل پيشنهاد خود بايد به ميزان ۵ درصد مبلغ برآوردي (در اسناد مناقصه) ضمانت نامه بانكي يا چك تضمين شده تحت عنوان ضمانت شركت در مناقصه تحويل شهرداري نمايند. درصورت امتناع برندگان( به ترتيب نفر اول و دوم و سوم ) نسبت به انعقاد قرارداد، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداري لامرد ضبط خواهد شد. ساير جزئيات مربوطه به تفصيل در اسناد مناقصه ذكر گرديده است .%
زمان انتشار فراخوان در سایت  :  ۰۷ /۰۸ /۱۴۰۲   ساعت ۱۱                         
مهلت دریافت اسناد فراخوان :  ۱۳ /۰۸ /۱۴۰۲ ساعت ۱۷ 
مهلت ارسال پیشنهادات :  ۱۴۰۲/۰۸/۲۳                                                                  زمان بازگشايي پاکت ها  : ۲۴ /۰۸ /۱۴۰۲    ساعت ۱۰ صبح                                
 نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانت نامه‌ی بانکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲ ریال

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : فارس ـ لامرد ـ بلوار معلم ـ شهرداری لامرد

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید