آگهی مرحله اول مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000009 فروش زمین شهرداری لامِرد

 

آگهی  مرحله اول مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000009 فروش زمین شهرداری لامِرد 

 

     شهرداری لامرد در نظر دارد تعدادی زمین  به شرح مذکور و با جزئیات مـندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تداركات الكترونيكی به نشانی(www.setadiran.ir  ) با شماره‌ی مزایده‌ی  2002005022000009 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. مدت زمان شركت در مزایده از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت ۱۰ روز مي باشد. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد. هزينه درج آگهي بعهده برنده مزایده مي باشد. مبلغ برآورد شهرداري در اسناد مزایده تعيين شده است. شرکت کنندگان در زمان تحويل پيشنهاد خود بايد به ميزان ۵ درصد مبلغ برآوردي (در اسناد مزایده) ضمانت نامه بانکی یا رسید واریزی به حساب سـپرده ی شهرداری تحت عنوان ضـمانت شركت در مزایده تحويل شهرداري نمايند. درصـورت امـتناع برندگان( به ترتيب نفر اول و دوم و سوم ) نسبت به انعقاد قرارداد، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداري لامرد ضبط خواهد شد. ساير جزئيات مربوطه به تفصيل در اسناد مزایده ذكر گرديده است . %

آگهي نوبت اول مزايده: ۱۵ /۱۲ /۱۴۰۲                     آگهی نوبت دوم مزايده:  ۱۲/۲۱ /۱۴۰۲ 
مهلت دریافت اسناد مزایده :  ۲۴ /۱۲ /۱۴۰۲   ساعت ۱۷ 
آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده : پايان وقت اداري دو شنبه  ۰۶ /۰۱ /۱۴۰۳   ساعت ۱۷
بازگشايي اسناد مزايده : سه شنبه  ۰۱/۰۷ /۱۴۰۳  ساعت ۱۰

 

علی محمودی

شهردار لامرد

 

لیست زمین های مزایده فروش اسفندماه 1402 شهرداری لامرد.pdf
کروکی زمین های مزایده اسفندماه 1402 شهرداری لامرد.pdf

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید