آگهی مرحله دوم مزایده‌ی عمومی شماره 2003005022000002 فروش زمین

شهرداری لامرد برگزار می کند : 

آگهی  مرحله دوم مزایده‌ی عمومی شماره 2003005022000002 فروش زمین

 

شهرداری لامرد در نظر دارد تعدادی زمین  به شرح مذکور و با جزئیات مـندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تداركات الكترونيكی به نشانی(www.setadiran.ir  ) با شماره‌ی مزایده‌ی  2003005022000002  به صورت الکترونیکی به فروش برساند. مدت زمان شركت در مزایده از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت ۱۰ روز مي باشد. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد. هزينه درج آگهي بعهده برنده مزایده مي باشد. مبلغ برآورد شهرداري در اسناد مزایده تعيين شده است. شرکت کنندگان در زمان تحويل پيشنهاد خود بايد به ميزان 5 درصد مبلغ برآوردي (در اسناد مزایده) ضمانت نامه بانکی یا رسید واریزی به حساب سـپرده ی شهرداری تحت عنوان ضـمانت شركت در مزایده تحويل شهرداري نمايند. درصـورت امـتناع برندگان( به ترتيب نفر اول و دوم و سوم ) نسبت به انعقاد قرارداد، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداري لامرد ضبط خواهد شد. ساير جزئيات مربوطه به تفصيل در اسناد مزایده ذكر گرديده است . %

 

آگهي نوبت اول مزايده: 11 / 01/ 1403                                 آگهی نوبت دوم مزايده:  1403/01/17

مهلت دریافت اسناد مزایده :  18 /01 /1403   ساعت ۱۷

آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده : پايان وقت اداري شنبه  25 /01 /1403   ساعت 14

بازگشايي اسناد مزايده : یکشنبه  1403/01/26       ساعت ۱۰

 

علی محمودی

شهردار لامِرد

 

لیست زمین های مرحله دوم مزاده فروردین 1403.pdf

کروکی زمین های مرحله دوم مزایده فروردین 1403.pdf

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید