مزایده واگذاری کیوسک سطح شهر نوبت دوم

     شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند 1 صورتجلسه شماره 9  تاریخ 10/28/ 1400 ، بهره برداری از مکانهایی جهت ایجاد کیوسک و غرفه با کاربری اغذیه فروشی در یازده (11) نقطه سطح شهر لامرد را به صورت مزایده به افراد  واجد شرایط واگذار نماید . لذا متقاضیان می توانند جهت آگهی از شرایط و دریافت اسناد مزایده به سایت شهرداری لامرد مراجعه نمایند . هزینه درج آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد . مدت شرکت در مزایده از زمان درج آگهی به مدت ده روز می باشد و به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر تربيت اثر داده نخواهد شد .

 

آگهی نوبت اول مزایده : 1401/03/10                نوبت دوم مزایده : 1401/03/17

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده : پایان وقت اداری 28 خرداد ماه 1401

بازگشایی اسناد مزایده : دو شنبه 30 خرداد ماه ساعت 10 صبح

فایل پیوستی  شرایط مزایده کیوسک1.pdf

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید