آرشیو اخبار

آگهی مرحله دوم مزایده‌ی عمومی شماره 2003005022000002 فروش زمین

آگهی مرحله دوم مزایده‌ی عمومی شماره 2003005022000002 فروش زمین
شهرداری لامرد برگزار می کند :  آگهی  مرحله دوم مزایده‌ی عمومی شماره 2003005022000002 فروش زمین   شهرداری لامرد در نظر دارد تعدادی زمین  به شرح مذکور و با جزئیات مـندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تداركات الكترونيكی به نشانی(www.setadiran.ir  ) با شماره‌ی مزایده‌ی  2003005022000002  به صورت الکترونیکی به فروش برساند. مدت زمان شركت در مزایده از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت ۱۰ روز مي باشد. …
ادامه مطلب

آگهی مرحله اول مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000009 فروش زمین شهرداری لامِرد

آگهی مرحله اول مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000009 فروش زمین شهرداری لامِرد
  آگهی  مرحله اول مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000009 فروش زمین شهرداری لامِرد         شهرداری لامرد در نظر دارد تعدادی زمین  به شرح مذکور و با جزئیات مـندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تداركات الكترونيكی به نشانی(www.setadiran.ir  ) با شماره‌ی مزایده‌ی  2002005022000009 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. مدت زمان شركت در مزایده از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت ۱۰ روز مي باشد. شهرداري …
ادامه مطلب

آگهی مرحله اول مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000008 فروش زمین شهرداری لامرد

آگهی مرحله اول مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000008 فروش زمین شهرداری لامرد
  آگهی مرحله اول مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000008 فروش زمین شهرداری لامرد         شهرداری لامرد در نظر دارد تعدادی زمین به شرح مذکور و با جزئیات مـندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تداركات الكترونيكی به نشانی (www.setadiran.ir  ) با شماره‌ی مزایده‌ی  2002005022000008 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. مدت زمان شركت در مزایده از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت ۱۰ روز مي باشد. …
ادامه مطلب

آگهی تجدید مزایده‌ی عمومی شماره ۲۰۰۲۰۰۵۰۲۲۰۰۰۰۰۷ فروش زمین

آگهی تجدید مزایده‌ی عمومی شماره ۲۰۰۲۰۰۵۰۲۲۰۰۰۰۰۷ فروش زمین
    آگهی تجدید مزایده‌ی عمومی شماره ۲۰۰۲۰۰۵۰۲۲۰۰۰۰۰۷  فروش زمین   شهرداری لامرد در نظر دارد تعدادی زمین  به شرح مذکور و با جزئیات مـندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تداركات الكترونيكی به نشانی(www.setadiran.ir  ) با شماره‌ی مزایده‌ی  ۲۰۰۲۰۰۵۰۲۲۰۰۰۰۰۷ به صورت الکترونیکی به فروش برساند. مدت زمان شركت در مزایده از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت ۱۰ روز مي باشد. شهرداري در رد يا قبول …
ادامه مطلب

آگهی تجدید مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000006 فروش زمین

آگهی تجدید مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000006 فروش زمین
  آگهی تجدید مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000006 فروش زمین شهرداری لامرد در نظر دارد تعدادی زمین  به شرح مذکور و با جزئیات مـندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تداركات الكترونيكی به نشانی(www.setadiran.ir  ) با شماره‌ی مزایده‌ی  2002005022000006 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. مدت زمان شركت در مزایده از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت ۱۰ روز مي باشد. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار …
ادامه مطلب

آگهی مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000005 فروش

آگهی مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000005 فروش
  آگهی مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000005 فروش شهرداری لامرد در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مـندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تداركات الكترونيكی به نشانی(www.setadiran.ir  ) با شماره‌ی مزایده‌ی  2002005022000005 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. مدت زمان شركت در مزایده از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت ۱۰ روز مي باشد. شهرداري در رد …
ادامه مطلب

آگهی مزایده‌ی عمومی شماره 1002005022000003 فروش خودروی مگان

آگهی مزایده‌ی عمومی شماره 1002005022000003 فروش خودروی مگان
آگهی مزایده‌ی عمومی شماره 1002005022000003 فروش خودروی مگان   شهرداری لامرد در نظر دارد کالاهای خود به شرح مذکور و با جزئیات مـندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تداركات الكترونيكی به نشانی(www.setadiran.ir  ) با شماره‌ی مزایده‌ی  1002005022000003 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. مدت زمان شركت در مزایده از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت ۱۰ روز مي باشد. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد. …
ادامه مطلب

آگهی مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000004 فروش زمین خدماتی شهرداری لامِرد

آگهی مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000004 فروش زمین خدماتی شهرداری لامِرد
آگهي مزایده‌ی عمومی شماره 2002005022000004 فروش زمین خدماتی شهرداری لامِرد   شهرداري لامرد در نظر دارد تعدادی از زمین های خدماتی خود به شرح مذکور و با جزئیات مـندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تداركات الكترونيكی به نشانی(www.setadiran.ir  ) با شماره‌ی مزایده‌ی  2002005022000004 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. مدت زمان شركت در مزایده از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت ۱۰ روز مي باشد. شهرداري …
ادامه مطلب

آگهی تجدید مزايده فروش زمين ‌های مسکونی و تجاری شهرداری لامرد

آگهی تجدید مزايده فروش زمين ‌های مسکونی و تجاری شهرداری لامرد
  آگهی تجدید مزايده فروش زمين ‌های مسکونی و تجاری شهرداری لامرد شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس بند 1 صورتجلسه شماره ۵۳ تاريخ ۰۳ /۰۶ /۱۴۰۲ و نامه‌ی شماره‌ی ۱۶۲۶۲/۲۴/س تاریخ 1402/06/20شوراي اسلامي شهر لامرد، تعدادی زمین های مسکونی و تجاری شهرداری لامرد را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا متقاضيان واجد  شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سامانه‌ی تداركات الكترونيكی دولت به نشانی www.setadiran.ir …
ادامه مطلب

آگهی تجدید مزایده‌ی عمومی شماره ی 1002005022000001 فروش خودروی مگان

آگهی تجدید مزایده‌ی عمومی شماره ی 1002005022000001 فروش خودروی مگان
  آگهی تجدید مزایده‌ی عمومی شماره ی 1002005022000001 فروش خودروی مگان شهرداري لامرد در نظر دارد کالاهای خود به شرح مذکور و با جزئیات مـندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تداركات الكترونيكی به نشانی(www.setadiran.ir  ) با شماره‌ی مزایده‌ی  1002005011000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. مدت زمان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد. شهرداري در رد يا قبول …
ادامه مطلب

آگهی مناقصه‌ی عمومی فراخوان خرید و حمل مصالح

آگهی مناقصه‌ی عمومی فراخوان خرید و حمل مصالح
  آگهی مناقصه‌ی عمومی فراخوان خرید و حمل مصالح   شهرداري لامرد در نظر دارد فراخوان خرید و حمل مصالح به شماره‌ی سیستمی ۲۰۰۲۰۰۵۰۲۲۰۰۰۰۱۹ را از طریق سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نماید.کلیه‌ی مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه ی تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی(www.setadiran.ir  ) انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فرخوان درصورت عدم عضویت در …
ادامه مطلب
سبد خرید