آرشیو اخبار

آگهی مزایده‌ی عمومی شماره ی 1002005022000001 فروش خودروی مگان شهرداری لامرد

آگهی مزایده‌ی عمومی شماره ی 1002005022000001 فروش خودروی مگان شهرداری لامرد
  آگهی مزایده‌ی عمومی شماره ی 1002005022000001 فروش خودروی مگان شهرداری لامرد   شهرداري لامرد در نظر دارد کالاهای خود به شرح مذکور و با جزئیات مـندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تداركات الكترونيكی به نشانی(www.setadiran.ir  ) با شماره‌ی مزایده‌ی  1002005011000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. مدت زمان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد. شهرداري در رد …
ادامه مطلب

آگهی تجدید مزایده ی فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد

آگهی تجدید مزایده ی فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد
    آگهی تجدید مزایده ی فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس بند 4 صورتجلسه شماره 36 تاريخ 1401/11/12شوراي اسلامي شهر لامرد، فروش یک قطعه زمین تجاری به متراژ 1382 مترمربع واقع در بلوار 22 بهمن شهر لامرد را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا متقاضيان واجد  شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سايت شهرداري لامرد  با آدرس Lamerd.ir مراجعه نمايند …
ادامه مطلب

آگهی مزایده فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد

آگهی مزایده فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد
  آگهی مزایده فروش زمین خدماتی شهرداری لامِرد  شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند ۴ صورتجلسه شماره ۳۶ تاريخ ۱۲ /۱۱ /۱۴۰۱  شورای اسلامی شهر لامرد، یک قطعه زمین تجاری به متراژ ۱۳۸۲ مترمربع واقع در بلوار ۲۲ بهمن شهر لامِرد را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا متقاضيان واجد شرايط می توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سايت شهرداری لامرد با آدرس Lamerd.ir مراجعه نمايند .  مدت شركت در مزايده …
ادامه مطلب

آگهي تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری و نگهداری پارک ها و فضای سبز شهرداری لامرد

آگهي تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری و نگهداری پارک ها و فضای سبز شهرداری لامرد
  آگهی تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری و نگهداری پارک ها و فضای سبز شهرداری لامرد شهرداری لامرد در نظر دارد براساس بند 2 صورتجلسه ی شماره ی 44 مورخ 04/ 02/ 1402 شورای اسلامی شهر لامرد، خدمات شهر و نگهداری پارک ها و فضای سبز را بصورت حجمی را به بخش خصوصی واگذار نمايد. لذا پيمانكاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصه به سايت …
ادامه مطلب

آگهي تجدید مناقصه آسفالت معابر شهر لامرد

آگهي تجدید مناقصه آسفالت معابر شهر لامرد
  آگهی تجدید مناقصه آسفالت معابر شهر لامرد شهرداری لامرد در نظر دارد براساس بودجه سال 1402 و صورتجلسه ی شماره ی 31 مورخ 1401/08/03 شورای اسلامی شهر لامرد، پروژه ی آسفالت معابر به متراژ 000/ 350 مترمربع را به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا پيمانكاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصه به سايت سامانه ستاد ايران(تداركات الكترونيكي دولت ) به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمايند. …
ادامه مطلب

آگهی مناقصه اجرای تک لبه ی سطح شهر لامرد

آگهی مناقصه اجرای تک لبه ی سطح شهر لامرد
  آگهی مناقصه اجرای تک لبه ی سطح شهر لامرد   شهرداري لامرد در نظر دارد براساس بند 8 صورتجلسه ی شماره ی 40 مورخ 09/12/ 1401 شورای اسلامی شهر لامرد، اجرای لبه گذاری سطح شهر لامرد را به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا پيمانكاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصه به سايت سامانه ستاد ايران (تداركات الكترونيكي دولت ) به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمايند. …
ادامه مطلب

آگهی مناقصه اجرای تک لبه ی سطح شهر لامرد

آگهی مناقصه اجرای تک لبه ی سطح شهر لامرد
    آگهی مناقصه اجرای تک لبه ی سطح شهر لامرد   شهرداري لامرد در نظر دارد براساس بند 8 صورتجلسه ی شماره ی 40 مورخ 09/12/ 1401 شورای اسلامی شهر لامرد، اجرای لبه گذاری سطح شهر لامرد را به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا پيمانكاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصه به سايت سامانه ستاد ايران (تداركات الكترونيكي دولت ) به نشانی www.setadiran.ir مراجعه …
ادامه مطلب

آگهی مناقصه آسفالت بلوار معلم شهر لامرد

آگهی مناقصه آسفالت بلوار معلم شهر لامرد
  آگهي مناقصه آسفالت بلوار معلم شهر لامرد   شهرداری لامرد در نظر دارد براساس بودجه سال 1402 شهرداری لامرد، پروژه ی آسفالت بلوار معلم شهر لامرد را به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا پيمانكاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصه به سايت سامانه ستاد ايران (تداركات الكترونيكي دولت ) به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمايند. مدت زمان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهي نوبت …
ادامه مطلب

آگهی مناقصه امور شهر در قالب مدیریت پیمان شهر لامرد

آگهی مناقصه امور شهر در قالب مدیریت پیمان شهر لامرد
  آگهی مناقصه امور شهر در قالب مدیریت پیمان شهر لامرد شهرداري لامرد در نظر دارد براساس بند 2 صورتجلسه شماره 44 مورخ 1402/02/04 شوراي اسلامي شهر لامرد، امور شهر در قالب مديريت پيمان را بصورت حجمي به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا پيمانكاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصه به سايت سامانه ستاد ايران(تداركات الكترونيكي دولت ) به نشانی www.setadiran.ir  مراجعه نمايند. مدت زمان …
ادامه مطلب

آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهر لامرد 

آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهر لامرد 
  آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهر لامرد  شهرداری لامرد در نظر دارد براساس بند 2 صورتجلسه شماره 44 مورخ 1402/02/04 شورای اسلامی شهر لامرد، خدمات شهر وحفظ و نگهداری فضای سبز و پاركها را بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نمايد. لذا پيمانكاران واجد شرايط می توانند جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصه به سايت سامانه ستاد ایران(تدارکات الکترونیکی دولت ) به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمايند. مدت زمان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهی نوبت …
ادامه مطلب

آگهي تجدید مزايده فروش زمين خدماتي شهرداري لامرد

آگهي تجدید مزايده فروش زمين خدماتي شهرداري لامرد
آگهي تجدید مزايده فروش زمين خدماتي شهرداري لامرد شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس بند 2 صورتجلسه شماره 35 تاريخ 1401/10/04و نامه اجرائي شماره 23/15801س تاريخ 1401/10/26شوراي اسلامي شهر لامرد تعدادي از اراضي خدماتي شهرداري واقع در جنوب شرق ورزشگاه انقلاب را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا متقاضيان واجد  شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سايت شهرداري لامرد مراجعه نمايند . مدت شركت در مزايده …
ادامه مطلب
سبد خرید